in samenwerking met

null

Zwolse Vogelmarkt
69ste editie

volierevriendzvm

zaterdag
23 februari 2019
08:30 - 14:00

Zwolse Vogelmarkt 2019

Op 23 februari 2019 organiseert JH Birdevents B.V. samen met de IJsselhallen Zwolle voor de 69ekeer in de IJsselhallen te Zwolle de Zwolse Vogelmarkt.

De markt bestaat uit een oppervlakte van maar liefst 12.500 m2 en 3.000 strekkende meter aan verkoop tafels. Met meer dan 500 standhouders en ruim 7000 bezoekers de grootste markt van West-Europa en wellicht van de gehele wereld. Tijdens de markt zijn er onder aansturing van de marktcommissie 65 vrijwilligers aan het werk om alles in goede banen te leiden. Er wordt nauw samen gewerkt met dierenartsen, een groep security-medewerkers, EHBO, de GGD, de medewerkers van JH Birdevents B.V. en de IJsselhallen.

Het gigantische scala aan vogels en toebehoren biedt de vogelliefhebbers een onvergetelijk dagje uit! Je kunt uren ronddwalen langs de verschillende verkoop tafels, met daarop tienduizenden wettelijk toegestane vogels, die te koop worden aangeboden, maar ook toebehoren zoals voeding, huisvesting, lectuur en overige benodigdheden. Vogelliefhebbers kunnen uren ronddwalen langs de verkoop tafels, en mocht je moe worden, dan kun je, onder het genot van een kopje koffie, even uitblazen op het horecaterras.

Uit de grote belangstelling vanuit het buitenland, waaronder met name België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland, Spanje Portugal, Polen, Tsjechië en Denemarken, blijkt dat de Zwolse Vogelmarkt internationaal hoog staat aangeschreven. De organisatie, zal er ook deze keer opnieuw in slagen om liefhebbers van buiten de landsgrenzen naar Zwolle te halen.

De 70ste editie van de Zwolse Vogelmarkt zal plaats vinden op Zaterdag 21 september 2019!

0
ruimte - space
0
m
verkoop tafels - sales tables
0
+
verkopers - sellers
0
+
bezoekers - visitors

Zwolle Birdmarket 2019

On February 23, 2019 JH Birdevents B.V. and the IJsselhallen Zwolle organizes for the 69th time in the IJsselhallen in Zwolle the Zwolle Birdmarket.

The market consists of an area of ​​no less than 12,500 m2 and 3,000 running meters of sales tables. With more than 500 exhibitors and more than 7000 visitors, the largest market in Western Europe and perhaps the entire world. During the market, 65 volunteers are working under the supervision of the market committee to ensure that everything runs smoothly. There is close collaboration with veterinarians, a group of security employees, first aid, the GGD, the employees of JH Birdevents B.V. and the IJsselhallen Zwolle.

The huge range of birds and accessories offers bird lovers an unforgettable day out! You can wander for hours along the various sales tables, with tens of thousands of legally permitted birds, which are offered for sale, but also accessories such as food, housing, reading material and other necessities. Bird lovers can wander for hours along the sales tables, and if you get tired, you can, while enjoying a cup of coffee, just blow out on the terrace.

The large interest from abroad, including in particular Belgium, Germany, France, Italy, England, Spain, Portugal, Poland, Czech Republic and Denmark, shows that the Zwolle Birdmarket is highly regarded internationally. The organization will once again succeed in getting enthusiasts from outside the Netherlands to Zwolle.

The 70th edition of the Zwolle Birdmarket will take place on Saturday 21 September 2019!

Locatie Zwolse Vogelmarkt Location

IJsselhallen Zwolle
Rieteweg 4
8011 AB, Zwolle

!!! Belangrijke info voor verkopers – Important info for sellers – Wichtige Info für Verkäufer !!!

null

Richtlijnen - Guidelines - Richtlinien

Leerzaam

Tijdens de Zwolse Vogelmarkt kunnen liefhebbers uren ronddwalen langs de vele, wettelijk toegestane, vogels die te koop worden aangeboden.
Naast de enorme collectie van tienduizenden vogels worden er ook veel benodigdheden te koop aangeboden zoals boeken, kooien, verlichting en voer. Ook de verschillende speciaal-clubs – zoals die van bijvoorbeeld de vorm- en postuurkanaries, zebravinken, Japanse meeuwen en parkieten – zijn van de partij.

Strenge controle

De aangevoerde vogels worden streng gecontroleerd. Indien de vogels niet voldoen aan de vereiste condities worden ze bij de ingang geweigerd. Bovendien zijn er de gehele dag twee dierenartsen aanwezig, die alles nauwlettend in de gaten houden. Op de Zwolse Vogelmarkt mag niet uit lopers verkocht worden. Vogels dienen in deugdelijke kooien te koop aangeboden worden en de kooien mogen niet overbevolkt zijn. Hier wordt streng op toegezien.

Alle vogels en kooien op de Zwolse Vogelmarkt moeten voldoen aan deze richtlijnen:

 1. Er is altijd vers water en/of fruit beschikbaar voor de vogels. Het dieet moet worden aangepast aan het type vogels.
 2. Er is voldoende voer beschikbaar voor de vogels. Dit moet zichtbaar aanwezig zijn, bij voorkeur in containers.
 3. Gezondheid: zieke, beschadigde of gewonde vogels zijn niet toegestaan. Dode en zieke vogels moeten onmiddellijk worden verwijderd.
 4. Roofvogels, uilen, kwartels en babypapegaaien zijn niet toegestaan. Sommige vogels zijn alleen toegestaan ​​onder bepaalde voorwaarden.
 5. Europese vogels en hun hybriden moeten gesloten geringd zijn. Deze ring heeft ontwerp en diameter nodig, conform de wet natuurbescherming.
 6. Richtlijnen waaraan de kooien moeten voldoen:
 • De kooien moeten schoon, heel zijn, voorzien zijn van voldoende zitstokken en aangepast zijn aan het type vogel dat binnen wordt gehouden.
 • Kooien mogen NIET op de grond staan!
 • Verkopen vanuit transportkooien is niet toegestaan. Transportkooien zijn alleen toegestaan ​​voor transport.
 • De hoogte van de kooi moet voldoende zijn. De vogel moet op de zitstok kunnen staan ​​/ zitten. (Zoals vermeld in de regels van NBvV).
 • Ongeveer twee vogels per kooi, het formaat van de kooi moet worden aangepast aan de grootte van de vogels. Voor showkooien is er een uitzondering, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
 • Standaard showkooi; maximaal 4 vogels, tot de grootte van een kleurenkanarie.
 • Grote showkooi: tot 4 Neophema of vogels van hetzelfde formaat.
 • Als u geen showkooien gebruikt, bepaalt onze kwaliteitsinspecteur of uw kooien zijn toegestaan.

Informative

During the Zwolse Vogelmarkt, enthusiasts can wander for hours along the many legally permitted birds that are offered for sale.
In addition to the enormous collection of tens of thousands of birds, many items are also offered for sale such as books, cages, lighting and food. The various special clubs – such as those of, for example, the form and post-canaries, zebra finches, Japanese gulls and parakeets – are also present.

Strict control

The supplied birds are strictly controlled. If the birds do not meet the required conditions, they will be refused at the entrance. In addition, there are two veterinarians present throughout the day, who keep a close eye on everything. Selling out of transport cages is not allowed at the Zwolle Birdmarket. Birds must be offered for sale in proper cages and the cages may not be overcrowded. This is strictly supervised.

All birds and cages on the Zwolse Vogelmarkt must comply with these guidelines:

 1. Fresh water and / or fruit is always available for the birds. The diet must be adjusted to the type of birds.
 2. There is sufficient food available for the birds. This must be visible, preferably in containers.
 3. Health: sick, damaged or injured birds are not allowed. Dead and sick birds must be removed immediately.
 4. Birds of prey, owls, quail and baby parrots are not allowed. Some birds are only allowed under certain conditions.
 5. European birds and their hybrids must be ringed closed. This ring needs design and diameter, in accordance with the Nature Conservation Act.
 6. Guidelines with which the cages must comply:
 • The cages must be clean, complete, equipped with sufficient perches and adapted to the type of bird that is kept indoors.
 • Cages should NOT be on the ground!
 • Selling out of transport cages is not allowed. Transport cages are only allowed for transport.
 • The height of the cage must be sufficient. The bird must be able to stand / sit on the perch. (As stated in the NBvV rules).
 • About two birds per cage, cage size must be adapted to the size of birds. For show cages there is an exception, then the following conditions apply.
 • Standard showcage: up to 4 birds, up to the size of a color canary.
 • Large showcage: up to 4 Neophema or birds of the same size.
 • If you do not use show cages, our quality inspector will determine if your cages are allowed.

Lehrreich

Auf dem Zwolse Vogelmarkt können Enthusiasten stundenlang entlang der vielen gesetzlich zugelassenen Vögel, die zum Verkauf angeboten werden, wandern.
Neben der riesigen Sammlung von Zehntausenden von Vögeln werden auch viele Artikel wie Bücher, Käfige, Beleuchtung und Lebensmittel zum Verkauf angeboten. Die verschiedenen Spezialclubs, wie zum Beispiel die Form- und Postkanarienvögel, Zebrafinken, japanische Möwen und Sittiche, sind ebenfalls vorhanden.

Strikte Kontrolle

Die gelieferten Vögel werden streng kontrolliert. Wenn die Vögel nicht die erforderlichen Bedingungen erfüllen, werden sie am Eingang abgelehnt. Außerdem sind zwei Tierärzte den ganzen Tag über anwesend und haben alles im Blick. Während des Zwolle Vogelmarkts darf nicht aus transportkäfige verkauft werden. Vögel müssen in geeigneten Käfigen zum Verkauf angeboten werden und die Käfige dürfen nicht überfüllt sein. Dies wird streng überwacht.

Alle Vögel und Käfige am Zwolse Vogelmarkt müssen den folgenden Richtlinien entsprechen:

 1. Frisches Wasser und / oder Obst steht den Vögeln immer zur Verfügung. Die Ernährung muss auf die Art der Vögel abgestimmt sein.
 2. Es gibt ausreichend Futter für die Vögel. Dies muss sichtbar sein, vorzugsweise in Behältern.
 3. Gesundheit: Kranke, beschädigte oder verletzte Vögel sind nicht erlaubt. Tote und kranke Vögel müssen sofort entfernt werden.
 4. Raubvögel, Eulen, Wachteln und Baby-Papageien sind nicht erlaubt. Einige Vögel sind nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt.
 5. Europäische Vögel und ihre Hybriden müssen geschlossen beringt sein. Dieser Ring muss gemäß das Naturschutzgesetz Design und Durchmesser aufweisen.
 6. Richtlinien, denen die Käfige entsprechen müssen:
 • Die Käfige müssen sauber, vollständig und mit ausreichenden Sitzstangen ausgestattet und an den im Innern gehaltenen Vogeltyp angepasst sein.
 • Käfige dürfen nicht auf dem Boden sein!
 • Der Verkauf aus Transportkäfigen ist nicht gestattet. Transportkäfige sind nur für den Transport zugelassen.
 • Die Höhe des Käfigs muss ausreichend sein. Der Vogel muss auf der Stange stehen / sitzen können. (Wie in den NBvV-Regeln angegeben).
 • Etwa zwei Vögel pro Käfig, die Käfiggröße muss an die Größe der Vögel abgestimmt werden. Für Showkäfige gibt es eine Ausnahme, dann gelten die folgenden Bedingungen.
 • Standard Schaukäfig: bis zu 4 Vögel, bis zu der Größe eines Farbkanarienvogels.
 • Großer Schaukäfig: bis zu 4 Neophemen oder Vögel gleicher Größe.
 • Wenn Sie keine Showkäfige verwenden, bestimmt unser Qualitätsprüfer, ob Ihre Käfige zulässig sind.