in samenwerking met

null

Zwolse Vogelmarkt
69ste editie

volierevriendzvm

zaterdag
23 februari 2019

Reserveer uw standplaats

voor de verkoop van vogels
en aanverwante producten
€ 12,50 incl. BTW. per strekkende meter

Entree Tickets

online: € 7,00
aan de kassa: € 8,00
(kinderen onder de 6 jaar gratis toegang)

Info standplaats Buitenring

Standplaats voor de buitenring à € 17,50 per meter, excl. BTW.
Buitenring deelnemers worden in week 49 door ons gecontacteerd.
De buitenring deelnemers krijgen als eerste de kans om hun plaats in de buitenring te behouden

Bent u geen vaste buitenring deelnemer en u hebt interesse in een commercieel standplaats, neem dan contact met ons op via het contact formulier, per mail of telefonisch.

Het contact formulier en contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Book your exhibitionspace

for the sales of birds
and related products
€ 12,50 incl. VAT. per linear meter

Entree Tickets

online: € 7,00
at the checkout counter: € 8,00
(free entrance for children up to the age of 6)

Exhibition space Outer circle

Exhibition space outer circle à € 17,50 per meter, excl. VAT.

Returning exhibitors will be contacted by us in week 49.
These returning exhibitors have the first choice to reserve a spot.
If they don’t want to keep the regular spot it comes available for others.

You are not a returning exhibitor and would like to book a commercial stand, please do contact us via the contact form, by e-mail or telephone.

Contact form and our contact details are at the bottom of this page.

null

Locatie - Location

Zwolse Vogelmarkt

IJsselhallen Zwolle
Rieteweg 4
8011 AB, Zwolle

null

Pers Bericht - Press Release

Zwolle, 7 november 2018

 

ZWOLSE VOGELMARKT MAAKT DOORSTART MET NIEUWE ORGANISATIE

 

Onlangs maakte Vereniging de Volièrevriend, die de Zwolse Vogelmarkt 34 jaar heeft georganiseerd, bekend te stoppen met het evenement. De Vogelmarkt was te grootschalig geworden voor de vereniging die de markt jarenlang met vele vrijwilligers heeft georganiseerd. Dit nieuws sloeg in de wereld van de vogelliefhebbers in als een bom. De markt in Zwolle was twee keer per jaareen ontmoetingspunt voor vele liefhebbers en de uitgelezen mogelijkheid om nieuwe vogels of producten voor de hobby aan te schaffen. De markt werd bezocht door duizenden liefhebbers uit binnen en buitenland en het einde van de markt werd door sommigen zelfs bestempeld als een ramp.

 

Nieuwe start
Niet lang nadat dit nieuws naar buiten was gebracht werd Toni Denneboom, directeur Libéma beurzen en evenementen Noord en Oost, benaderd door de firma Heesakkers. Met hun bedrijf JH Bird products waren zij al vele jaren als standhouder aanwezig op de Zwolse Vogelmarkt. Naar aanleiding van alle berichten uit de media en de vele reacties uit de vogelwereld of het niet mogelijk was om de markt op een andere manier door te laten gaan besloten zij om de organisatie van de markt voort te zetten.

Toni Denneboom is blij dat het gelukt is om de Zwolse Vogelmarkt voor Zwolle te behouden. “Met de firma Heesakkers hebben we een partij gevonden die als deelnemer op nationale en internationale evenementen opereert. Zodoende hebben zij veel kennis van de branche en weten zij precies wat er speelt in de markt. Dit in combinatie met onze ervaringen op het gebied van het organiseren van evenementen ben ik ervan overtuigd dat we de Vogelmarkt nog vele jaren kunnen voortzetten”.

IJsselhallen Zwolle en JH Bird Events BV zullen bij de organisatie van dit evenement gezamenlijk optrekken. Daarnaast kan er nog gebruik worden gemaakt van de expertise en inzet van vrijwilligers van Vogelvereniging de Volièrevriend.

De nieuwe website www.zwollevogelmarkt.nl is gelanceerd en deelnemers kunnen zich vanaf 1 december inschrijven.

Zaterdag 23 februari vindt de Zwolse Vogelmarkt voor het eerst plaats onder leiding van de nieuwe organisatie en kunnen liefhebbers weer uren ronddwalen langs de enorme collectie vogels en overige benodigdheden.

Zwolle, 7 November 2018

 

ZWOLSE BIRDMARKET MAKES A RELAUNCH WITH NEW ORGANIZATION

 

Recently the Association de Volièrevriend, which organized the Zwolse Vogelmarkt for 34 years, announced to stop the event. The Birdmarket had become too large for the association that organized the market for many years with many volunteers. In the world of birdwatchers, this news came as a kind of shock. The market in Zwolle was a meeting point for many enthusiasts twice a  year and the ideal opportunity to purchase new birds or products for the hobby. The market was visited by thousands of enthusiasts from home and abroad and the end of the market was even labeled as a disaster by some.

 

New start
Not long after this news was brought out, Toni Denneboom, director Libéma fairs and events North and East, was approached by the company Heesakkers. With their business JH Bird products, they were present at the Zwolse Birdmarket for many years as exhibitors. In response to all reports from the media and the many reactions from the bird world, if it was possible to continue the market in a different way, they decided to continue the organization of the market.

Toni Denneboom is pleased that it has succeeded in preserving the Zwolse Birdmarket in Zwolle. “With the company Heesakkers we have found a party that operates as a participant at national and international events. Thus they have a lot of knowledge of the industry and they know exactly what is going on in the market. In combination with our experience in organizing events, I am convinced that we can continue the Vogelmarkt for many years to come “.

IJsselhallen Zwolle and JH Bird Events BV will join forces in the organization of this event. In addition, use can still be made of the expertise and commitment of volunteers from the Association de Volièrevriend.

The new website www.zwollevogelmarkt.nl has been launched and participants can register from December 1st.

On Saturday, February 23rd, the Zwolse Vogelmarkt will take place for the first time under the leadership of the new organization, and enthusiasts will be able to wander for hours along the enormous collection of birds and other necessities.

Zwolle, 7. November 2018

 

ZWOLSE VOGELMARKT MACHT WEITER MIT NEUER ORGANISATION

 

Kürzlich hat der Verein de Volièrevriend, der 34 Jahre lang den Zwolse Vogelmarkt veranstaltete, bekanntgegeben dass die Veranstaltung abgebrochen werden soll. Der Vogelmarkt war für den Verein, der den Markt mit vielen Freiwilligen organisiert hatte, zu groß geworden. In der Welt der Vogelbeobachter traf diese Nachricht wie eine Bombe. Der Markt in Zwolle war zwei mal im Jahr ein Treffpunkt für viele Enthusiasten und die ideale Gelegenheit, neue Vögel oder Produkte für das Hobby zu kaufen. Der Markt wurde von Tausenden von Enthusiasten aus dem In- und Ausland besucht, und das Marktende wurde von manchen sogar als Desaster bezeichnet.

 

Neuer Start

Nicht lange nachdem diese Nachricht veröffentlicht wurde, wandte sich die Firma Heesakkers an Toni Denneboom, Direktor der Libéma-Messen und -Veranstaltungen im Norden und Osten. Mit ihrem Geschäft JH Bird Products sind sie seit vielen Jahren als Aussteller auf dem Zwolse Vogelmarkt vertreten. Als Reaktion auf alle Berichte aus den Medien und die zahlreichen Reaktionen aus der Vogelwelt oder wenn es nicht möglich war, den Markt auf andere Weise fortzusetzen, beschlossen sie, die Marktorganisation fortzusetzen.

Toni Denneboom freut sich, dass es gelungen ist, den Zwolse Vogelmarkt in Zwolle zu erhalten. “Mit der Firma Heesakkers haben wir eine Partei gefunden, die an nationalen und internationalen Veranstaltungen teilnimmt. Somit verfügen sie über viel Branchenwissen und wissen genau, was auf dem Markt los ist. In Verbindung mit unserer Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen bin ich überzeugt, dass wir den Vogelmarkt noch viele Jahre weiterführen können. ”

IJsselhallen Zwolle und JH Bird Events BV werden bei der Organisation dieser Veranstaltung zusammenarbeiten. Darüber hinaus kann weiterhin auf das Fachwissen und das Engagement von Freiwilligen aus dem Vogelverein de Volièrevriend zurückgegriffen werden.

Die neue Website www.zwollevogelmarkt.nl wurde gestartet und die Teilnehmer können sich ab dem 1. Dezember anmelden.

Am Samstag, dem 23. Februar, findet der Zwolse Vogelmarkt zum ersten Mal unter der Leitung der neuen Organisation statt, und Enthusiasten können stundenlang durch die riesige Sammlung von Vögeln und anderen Notwendigkeiten wandern.

Zwolle, le 7 novembre 2018

 

LE MARCHÉ AUX OISEAUX REVIENT À IJSSELHALLEN ZWOLLE!


L’Association de Volièrevriend, qui organisait le marché aux oiseaux de Zwolse depuis 34 ans, a récemment annoncé son intention d’arrêter l’événement.
La gestion du marché était devenu trop importante pour l’association et ses bénévoles.

Dans le monde des ornithologues, cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe.  En effet, tous les deux ans, pour des milliers de passionnés (tant nationaux qu’internationaux) le marché de Zwolle était  le lieu de rencontre idéal pour acheter de nouveaux oiseaux ou de nouveaux produits. 

 

Nouveau départ !

Peu de temps après l’annonce de cette nouvelle  et face à l’émoi provoqué ( relayé par des reportages dans la presse et les réseaux sociaux),  Toni Denneboom, directeur des foires Libéma et des événements Nord et Est, a été approché par la société Heesakkers ( JH Bird products) qui s’est proposée pour reprendre l’organisation du marché.

JH Bird products sont présents au Zwolse Vogelmarkt depuis de nombreuses années en tant qu’exposant.

Toni Denneboom se réjouit d’avoir réussi à préserver le Zwolse Vogelmarkt à Zwolle: “Avec la société Heesakkers, nous avons trouvé un partenaire solide qui participe aux événements nationaux et internationaux. Ils ont donc une grande connaissance du secteur et savent exactement ce qui se passe sur le marché. En combinaison avec notre expérience dans l’organisation d’événements, je suis convaincu que nous pouvons sereinement continuer le Vogelmarkt pendant de nombreuses années “.

Les produits IJsselhallen Zwolle et JH Bird Events BV s’uniront pour organiser cet événement. Il est bien sûr encore possible de faire appel à l’expertise et à l’engagement des volontaires de Vogelvereniging de Volièrevriend.

Le nouveau site Web www.zwollevogelmarkt.nl a été lancé et les participants pourront s’inscrire à partir du 1er décembre 2018.

Le samedi 23 février 2019, le Zwolse Vogelmarkt aura donc lieu pour la première fois sous la direction de cette nouvelle organisation et les passionnés pourront se promener pendant des heures dans les allées du salon pour découvrir l’énorme collection d’oiseaux et les produits de première nécessité qui y seront présentés.